Giải Pháp Chiếu Sáng

Hiệu Quả Kinh Tế Khi Sử Dụng Đèn Led Đường, Nhà Xưởng

NavadaVietnam xin gửi tặng quý khách bài toán kinh tế cụ thể để cùng so sánh hiệu quả kinh tế giữa đèn led với loại đèn MH thông thường để xem đâu mới là sự đầu tư thông minh, tiết kiệm nhé!

HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG ĐÈN LED 60W THAY CHO ĐÈN MH250W
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO ĐƠN VỊ LED 60W MH250W
Thông Tin      
Công suất đèn W  60  250
Công suất tăng phô
(5% của led, 15%  của MH)
W  3  37.5
Công suất tiêu thụ W  63  287.5
Số lượng đèn cái  57  57
Tuổi thọ đèn (giờ) giờ  50,000  10,000
Tuổi thọ đèn (giờ) năm  13.89  2.78
Chi phí đầu tư ban đầu    158,460,000   62,700,000
Giá thay mới bóng đèn VND  2,780,000  1,100,000
Chi phí đầu tư ban đầu VND  158,460,000  62,700,000
Chi phí vận hành (tiền điện)    21,115,080  96,358,500
Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm  giờ  10  10
Lượng điện tiêu thụ sau 1 ngày sử dụng  kWh  35.91  163.88
Số ngày sử dụng 1 năm  ngày  336  336
Sau 1 năm sử dụng  kW  12,066  55,062
Giá điện  VND  1,750  1,750
Tiền điện chi trả trong 1 năm  VND  21,115,080  96,358,500
Chi phí bảo trì      8,550,000
Giá thay mới balast  VND  -  350,000
Giá thay mới bóng đèn  VND  -  150,000
Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm  %  0  30
Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm  %  0  30
Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm  VND  -  8,550,000
Tổng kết chênh lệch chi phí    179,575,080  167,608,500
Chi phí đầu tư  VND  158,460,000  62,700,000
Chi phí tiền điện 1 năm  VND  21,115,080  96,358,500
Chi phí bảo trì, sửa chữa  VND    8,550,000

Thời gian hoàn vốn
= Chênh lệch chi phí đầu tư ban đầu / Chênh lệch chi phí vận hành & bảo trì

 năm   1.14
Kết Luận: Vậy khi đầu tư thay thế đèn Led 60W thì sau 1,14 năm sẽ hoàn được vốn đầu tư

 

HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG ĐÈN LED 80W THAY CHO ĐÈN MH250W
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO ĐƠN VỊ LED 80W MH250W
Thông Tin      
Công suất đèn W  80  250
Công suất tăng phô
(5% của led, 15%  của MH)
W  4  37.5
Công suất tiêu thụ W  84  287.5
Số lượng đèn cái  240  240
Tuổi thọ đèn (giờ) giờ  50,000  10,000
Tuổi thọ đèn (giờ) năm  8.68  1.74
Chi phí đầu tư ban đầu    948,960,000   
Giá thay mới bóng đèn VND  3,954,000  
Chi phí đầu tư ban đầu VND  948,960,000  
Chi phí vận hành (tiền điện)    189,665,280  649,152,000
Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm  giờ  16  16
Lượng điện tiêu thụ sau 1 ngày sử dụng  kWh  322.56  1,104.00
Số ngày sử dụng 1 năm  ngày  336  336
Sau 1 năm sử dụng  kW  108,380  370,944
Giá điện  VND  1,750  1,750
Tiền điện chi trả trong 1 năm  VND  189,665,280  649,152,000
Chi phí bảo trì      36,000,000
Giá thay mới balast  VND  -  350,000
Giá thay mới bóng đèn  VND  -  150,000
Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm  %  0  30
Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm  %  0  30
Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm  VND  -  36,000,000
Tổng kết chênh lệch chi phí    1,138,625,280  685,152,000
Chi phí đầu tư  VND  948,960,000  
Chi phí tiền điện 1 năm  VND  189,665,280  649,152,000
Chi phí bảo trì, sửa chữa  VND    36,000,000

Thời gian hoàn vốn
= Chênh lệch chi phí đầu tư ban đầu / Chênh lệch chi phí vận hành & bảo trì

 năm   1.92
Kết Luận: Vậy khi đầu tư thay thế đèn Led 80W thì sau 1,92 năm sẽ hoàn được vốn đầu tư

 

HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG ĐÈN LED 100W THAY CHO ĐÈN MH250W
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO ĐƠN VỊ LED 100W MH250W
Thông Tin      
Công suất đèn W  100  250
Công suất tăng phô
(5% của led, 15%  của MH)
W  5  37.5
Công suất tiêu thụ W  105  287.5
Số lượng đèn cái  15  240
Tuổi thọ đèn (giờ) giờ  50,000  10,000
Tuổi thọ đèn (giờ) năm  8.68  1.74
Chi phí đầu tư ban đầu    80,700,000   38,250,000
Giá thay mới bóng đèn VND  5,380,000 2,550,000 
Chi phí đầu tư ban đầu VND  80,700,000  38,250,000
Chi phí vận hành (tiền điện)    10,060,313  27,546,094
Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm  giờ  10  10
Lượng điện tiêu thụ sau 1 ngày sử dụng  kWh 15.75  43.13
Số ngày sử dụng 1 năm  ngày  365  365
Sau 1 năm sử dụng  kW  5,749  15,741
Giá điện  VND  1,750  1,750
Tiền điện chi trả trong 1 năm  VND  10,060,313  27,546,094
Chi phí bảo trì      2,250,000
Giá thay mới balast  VND  -  350,000
Giá thay mới bóng đèn  VND  -  150,000
Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm  %  0  30
Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm  %  0  30
Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm  VND  -  2,250,000
Tổng kết chênh lệch chi phí    90,760,313  68,046,094
Chi phí đầu tư  VND  80,700,000  38,250,000
Chi phí tiền điện 1 năm  VND  10,060,313  27,546,094
Chi phí bảo trì, sửa chữa  VND    2,250,000

Thời gian hoàn vốn
= Chênh lệch chi phí đầu tư ban đầu / Chênh lệch chi phí vận hành & bảo trì

 năm   2.15
Kết Luận: Vậy khi đầu tư thay thế đèn Led 100W thì sau 2,15 năm sẽ hoàn được vốn đầu tư

Giải Pháp Chiếu Sáng liên quan

Liên Hệ: 0979.922.310